MajhiTest
MTET Test Series Paper - II 2021

Package Price : 110 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 110 (+ GST)Buy Now


Click On Below Test Series To Attempt Free Tests
Description :

Maha TET 2021 Test Series

 

1. या टेस्ट सिरीजमध्ये TET पेपर 1 संबंधित टेस्ट सिरीज आहेत.

2. एकूण पाच टेस्टचा समावेश करण्यात आला आहे.

3. प्रत्येक टेस्ट मध्ये एकूण 150 प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्न 1 गुणासाठी आहे.

4. घटक

                अ. इंग्रजी

                ब. मराठी

                क. बालमानशास्त्र व अध्यापनशास्त्र

                ड. गणित व विज्ञान / सामाजिकशास्त्रे 

5. या टेस्ट एकदाच सोडवता येतील परंतु सोडवल्यानंतर टेस्ट मधील प्रश्न पुन्हा बघता येतील.

6. या टेस्ट सिरीज मध्ये कोणत्याही प्रश्नाचे विश्लेषण देण्यात आलेले नाही.