MajhiTest
MTET Test Series Paper - I and II 2021

Package Price : 130 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 130 (+ GST)Buy Now


Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description :

Maha TET 2021 Test Series

 

1. या टेस्ट सिरीजमध्ये TET पेपर 1 आणि 2 संबंधित टेस्ट सिरीज आहेत.

2. एकूण पाच टेस्टचा समावेश करण्यात आला आहे.

3. प्रत्येक टेस्ट मध्ये एकूण 150 प्रश्न असून प्रत्येक प्रश्न गुणासाठी आहे.

4. घटक - पेपर 1

                अ. इंग्रजी

                ब. मराठी

                क. बालमानशास्त्र व अध्यापनशास्त्र

                ड. गणित

                इ. परिसर अभ्यास


5. घटक - पेपर 2

                अ. इंग्रजी

                ब. मराठी

                क. बालमानशास्त्र व अध्यापनशास्त्र

                ड. गणित व विज्ञान / सामाजिकशास्त्रे 

                अ. इंग्रजी

                ब. मराठी

                क. बालमानशास्त्र व अध्यापनशास्त्र

                ड. गणित

                इ. परिसर अभ्यास

5. या टेस्ट एकदाच सोडवता येतील परंतु सोडवल्यानंतर टेस्ट मधील प्रश्न पुन्हा बघता येतील.

6. या टेस्ट सिरीज मध्ये कोणत्याही प्रश्नाचे विश्लेषण देण्यात आलेले नाही.