MajhiTest
Steno Marathi Test Series 2022

Package Price : 150 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 150 (+ GST)Buy Now


Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description : 1. या टेस्ट सिरीज मध्ये एकूण पाच टेस्ट आहेत. 

2. प्रत्येक टेस्ट मध्ये एकूण 100 प्रश्न दिलेले आहेत.
3. प्रत्येक टेस्टची रचना आयोगाच्या धरतीवर करण्यात आली आहे.
4. प्रत्येक टेस्ट मधील केवळ मराठी घटकाचे विश्लेषण दिलेले आहे.